Reglement

Krachtens artikel 2, tweede lid, van de Statuten van de Stichting Fernand Lazard bepaalt de Raad van Beheer bij dit reglement de voorwaarden van de steunverlening.

A. Renteloze leningen :

240_F_169360060_O0ZAVT1XdDhAedPEUdFFloeWUKr1vb7A

1. De renteloze leningen die de Stichting verstrekt zijn bestemd om

1.1 ofwel de installatie van de leners te vergemakkelijken door hen de kosten te helpen dragen van de koop van beroepsuitrusting en werkinstrumenten (een wagen daarin inbegrepen voor 6.000 EURO max.) die nodig zijn voor de uitoefening van een beroep, met uitzondering van tijdschriften en publicaties die met een abonnement worden verkregen, van verbruiksgoederen, van de koop-, verbouwings-, renovatie-, onderhouds- en huurkosten van onroerende goederen en van vaste werkingsuitgaven;

1.2 ofwel de leners te helpen hun wetenschappelijke of beroepsvorming te vervolmaken door studies of onderzoek in een universiteit of onderzoekscentrum in het buitenland, door het geheel of ten dele betalen van de inschrijvings-, logies-, reis-, verzekerings- en eventuele andere kosten die het studie- of onderzoeksproject met zich meebrengt met uitzondering van de kosten voor medische behandelingen; bij wijze van uitzondering mag de Raad leningen toekennen voor postdoctorale studies of onderzoeken in België.

2. Komen alleen in aanmerking de facturen en kostennota’s die na toezegging van de lening opgemaakt zijn op naam van de lener. Hij ondertekent ze “voor goedkeuring”. De Stichting betaalt de facturen en kostennota’s rechtstreeks aan de verkopers, leveranciers, instellingen of diensten die ze hebben opgemaakt.

3. De gegadigde vraagt de lening aan met een daartoe bestemd formulier voorzien van een recente foto. In een begeleidende brief motiveert hij zijn aanvraag en verstrekt alle inlichtingen die de Raad van Beheer kan in aanmerking nemen om te oordelen, al naar het geval, of de voorgestelde kopen gepast zijn, dan wel of het studie- of onderzoeksproject waardevol is.

De gegadigde hecht aan zijn brief een gedetailleerd curriculum vitae, alsmede de aanbevelingen van twee van zijn hoogleraren.

De Stichting kan de aanvrager uitnodigen tot een gesprek.

4. De Raad van Beheer komt twee maal per jaar bijeen om afzonderlijk de aanvragen voor installatieleningen en specialisatieleningen te beoordelen. Het aanvraagformulier moet dan ook op de Stichting toekomen voor 5 februari.

5. Leningen mogen worden aangevraagd voor het einde van de studiecyclus en kunnen door de Raad worden toegekend, onder de voorwaarde dat de studies met een einddiploma worden bekroond in datzelfde academiejaar.

6. De lener moet de lening terugbetalen in acht jaarlijkse vaste bedragen, te rekenen vanaf het derde jaar na de toezegging van de lening.
Het secretariaat zal een herinneringsbrief opsturen voor de eerste terugbetaling; de volgende terugbetalingen moeten jaarlijks en spontaan geschieden volgens het terugbetalingschema dat bij de herinnering gevoegd is. Wanneer de terugbetalingen niet spontaan verricht worden, zal het secretariaat twee herinneringsbrieven sturen en dan een interest berekenen op basis van de wettelijke rentevoet. De interesten op het  achterstallige zullen berekend worden vanaf de datum van opeisbaarheid.

B. Studiebeurzen

240_F_169360060_O0ZAVT1XdDhAedPEUdFFloeWUKr1vb7A

De Stichting overweegt jaarlijks tot 6 studiebeurzen van 20.000 EURO uit te reiken aan verdienstelijke universiteitsafgestudeerden om hun wetenschappelijke vorming te volmaken, in principe buiten België. Zij moeten de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie, maar in België hun einddiploma hebben behaald.

Voor zover dit, met inachtneming van het niveau kan, worden de beurzen toegewezen aan 6 kandidaten volgens het taalregime dat geldt in de universiteit die hun einddiploma heeft afgeleverd.

De kandidaten die een beurs krijgen kunnen tevens van een lening genieten.

No posts were found.